EPS Calmag

Stimuleert de ontwikkeling en vruchtzetting.  Speciaal voor de kweek op coco`s en hydro.
Overige aanwijzingen . Vorstvrij (10-20`C), goed gesloten en donker bewaren. Goed schudden voor gebruik . Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd oog en huid contact . Niet geschikt voor consumptie. Samengesteld met basis grondstoffen van de hoogste kwaliteit . Speciaal voor de sierteelt van pot en perkplanten (binnen en buiten). Deze voeding bevat Stikstof (N) 14%, Fosfor (P) 0%, Kalium (K) 0%,   Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Nitraat (No).  Verkrijgbaar in 500 ml en 1 liter. Mengverhouding 4 ml per 10 liter .  

EPS aminozuur

Verhoogt de Fotosynthese. Verbeterd daardoor de weerbaarheid en de opname van meststoffen.  Mengverhouding 5-7 ml per 10 liter sproeiwater .
Overige aanwijzingen. Vorstvrij (10-20`C), goed gesloten en donker bewaren . Goed schudden voor gebruik . Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd oog en huid contact. Niet geschikt voor consumptie. Samengesteld met basis grondstoffen van de hoogste kwaliteit . Speciaal voor de sierteelt van pot en perkplanten (binnen en buiten)  Deze voeding bevat    Stikstof (N) 12%, Fosfor (P) 0%, Kalium (K) 0%.   Verkrijgbaar in 100 ml.

EPS siliciumboost 

Dit is een plant versterkende meststof op basis van een hoge concentratie silicium die de plant versterken.  Mengverhouding 2,5 ml per 10 liter water.

Overige aanwijzingen . Vorstvrij (10-20`C), goed gesloten en donker bewaren  Buiten bereik van kinderen houden   Vermijd oog en huid contact    Niet geschikt voor consumptie . Samengesteld met basis grondstoffen van de hoogste kwaliteit  Speciaal voor de sierteelt van pot en perkplanten (binnen en buiten)  Inzetbaar voor de kweek op alle substraten Na het mengen niet te lang in het vat laten staan. Deze voeding bevat Stikstof (N) 2%, Fosfor (P) 3%, Kalium (K) 11%, en een hoge concentratie silicium. Verkrijgbaar in 100 ml, 250 ml, 500ml en 1 liter. 

EPS bodemverbeteraar

Voor het opwaarderen van de bodem met deze complete organische bodemverbeteraar. Vrij van  ziektekiemen en onkruidzaden. voor het verbeteren van de bodemgesteldheid. Verbruik (2 Kg) op ongeveer 20 vierkante meter.  

Overige aanwijzingen. Op kamertemperatuur, goed gesloten en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd oog en huid contact . Niet geschikt voor consumptie. Samengesteld met basis grondstoffen van de hoogste kwaliteit. Speciaal voor de sierteelt van pot en perkplanten (binnen en buiten). EPS bodemverbeteraar is een complete organische bodemverbeteraar vrij van ziektekiemen en onkruidzaden. Bevat ook mineralen en is rijk aan sporenelementen. Verkrijgbaar in 2 Kg.

 

EPS siliciumconcentraat

Dit is een plant versterkende meststof op basis van silicium en een scala aan sporenelementen en mineralen die het bodemleven en de structuur verbeteren. voor het verbeteren van de  bodemgesteldheid. Mengverhouding 100 gram per vierkante meter . Overige aanwijzingen

Op kamertemperatuur, goed gesloten en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen houden 

Vermijd oog en huid contact . Niet geschikt voor consumptie. Samengesteld met basis grondstoffen van de hoogste kwaliteit. EPS siliciumconcentraat bevat silicium en een scala aan sporenelementen en mineralen die het bodemleven en de structuur verbeterd.  Verkrijgbaar in 1 Kg.

 

EPS humusboost


Voor Betere wortelgroei met EPS HUMICboost. De humuszuren stimuleren de kieming van zaden en verbeteren de jeugdgroei met een groter en vooral activer wortelgestel tot gevolg. Mengverhouding 1 ml per 10 liter eens per week. Goed schudden voor gebruik 

Overige aanwijzingen. Op kamertemperatuur, goed gesloten en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd oog en huid contact . Niet geschikt voor consumptie. Samengesteld met basis grondstoffen van de hoogste kwaliteit.  Speciaal voor de sierteelt van pot en perkplanten (binnen en buiten). Inzetbaar voor de kweek op alle substraten.

Humuszuren 

Stimuleren de wortelgroei. Verbeteren de opnameactiviteit van de wortels . Verbeteren de bodemstructuur . Verminderen de uitspoeling van nitraat en fosfaat Activeren het bodemleven 

Fulvozuren 

Verhogen de efficiëntie van fosfaatmeststoffen . Verbeteren de opname van metalen . Fungeren als voeding voor het bodemleven.

Deze voeding bevat . Humusextracten, Humuszuren en Fulvozuren . verkrijgbaar in 100 ml, 250 ml en 500 ml 
EPS pH min groei

Om de juiste zuurgraad te verkrijgen van uw meststoffen waarbij uw gewas de optimale ontwikkeling doormaakt kunt u deze Ph min zowel in de groei als bloei fase gebruiken.Verkrijgbaar  in 1 liter.
 

Stikstof (N) totaal                  8,4%

- nitraatstikstof (N-NO2)       8,4%

Dichtheid                               124 kg/L

PH                                          <1

Opslagtemperatuur                 -15 – 30`C

EG-nr.                                    231-714-2

UN-nr.                                    2031

Klasse (ADR)                        8

Verpakkingsgroep                  II

Vervoersnaam (ADR)            Salpeterzuur                                                  Gevarenaanduiding (CLP)

H290                                      Kan bijtend zijn voor metalen

H314                                      Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H331                                      Giftig bij inademing  

EUH Zinnen

EUH071                                 Bijtend voor de luchtwegen 

Opmerkingen

Beschermen tegen directe zonnestralen. Doseer het product altijd in water. 

Gebruik van het product

Gebruik als grondstof voor meststof oplossingen in de tuinbouw 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

Stof, rook, gas, nevel, spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, en een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In een goed gesloten verpakking bewaren.

 

EPS pH min bloei

Om de juiste zuurgraad te verkrijgen van uw meststoffen waarbij uw gewas de optimale ontwikkeling doormaakt kunt u deze Ph min zowel in de groei als bloei fase gebruiken.Verkrijgbaar  in 1 liter.
 

Fosforpentoxide (P205)         42,5%

Dichtheid                               1,42 kg/L

PH                                          <1

Opslagtemperatuur                 >-20`C

Scheikundige naam                Fosforzuur

EG nr.                                    231-633-2

Vervoersnaam (ADR)            Fosforzuur oplossing

UN-nr. (ADR)                                   1805

Klasse (ADR)                        8                    

Verpakkingsgroep                  III                                                                     Gevarenaanduidingen (CLP) 

H2990                                    Kan bijtend zijn voor metalen

H302                                      Schadelijk bij inslikken

H314                                      Veroorzaakt ernstge brandwonden en oogletsel

Veiligheids aanbevelingen (CLP) 

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BI CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

 

 

EPS reiniger

 Voor het reinigen van uw irrigatie systeem (bak en leidingen). mengverhouding 1 ml per 10 liter.

Overige aanwijzingen. Op kamertemperatuur, goed gesloten en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen houden . Vermijd oog en huid contact 

Niet geschikt voor consumptie. Goed schudden voor gebruik. Samengesteld met basis grondstoffen van de hoogste kwaliteit

 


EPS calcium

Dit is toepasbaar als het kalkgehalte van het voedingswater laag is. (zacht water) Verkrijgbaar in 1 liter. 

EPS wortelstimulator

Inhoud oplossen in 2 liter water. Voor het uitpoten in de volle grond (medium) 5 seconden onder dompelen voor een extreem resultaat. Nabehandelen met wortelboost. Direct toepassan.

EPS wortelboost

Geeft samen met EPS wortelstimulator een verbluffend resultaat. Planten een dag na het uitpoten besproeien. Dosering 1/2 mliter per vierkante meter.